Ballistol 23650 Set za nego pištole 1 set

 • Kat. št.: 1333417
 • Koda proizvajalca: 23650
 • EAN: 4017777236507

Set za nego orožja BALLISTOL vsebuje vse, kar potrebujete za skrbno vzdrževanje.Univerzalno olje BALLISTOL za vsestransko nego. GunCer pištolo olje s keramičnim dodatkom za funkcionalno varnost in natančnost streljanja. Robla Solo MIL v vsakem trenut…

 • Kat. št.: 1333417
 • Koda proizvajalca: 23650
 • EAN: 4017777236507

Set za nego orožja BALLISTOL vsebuje vse, kar potrebujete za skrbno vzdrževanje.Univerzalno olje BALLISTOL za vsestransko nego. GunCer pištolo olje s keramičnim dodatkom za funkcionalno varnost in natančnost streljanja. Robla Solo MIL v vsakem trenut…

Dokumenti in prenosi

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2ca07e21[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7a5abddb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6be6b8f0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64efa04d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Opozorilna beseda

nevarnost
Varnostna navodila GHS / H-stavki
 • h 222: zelo lahko vnetljiv aerosol (h 222)
 • h229: posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju (h 229)
 • h 290: lahko je jedko za kovine (h 290)
 • h 302: zdravju škodljivo pri zaužitju (h 302)
 • h 315: povzroča draženje kože (h 315)
 • h 318: povzroča hude poškodbe oči (h 318)
 • h 411: strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (h 411)
 • h 225: lahko vnetljiva tekočina in hlapi (h 225)
 • h 319: povzroča hudo draženje oči (h 319)
 • h 336: lahko povzroči zaspanost ali omotico (h 336)
 • h 412: škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (h 412)
 • h 335: lahko povzroči draženje dihalnih poti (h 335)
Varnostni napotki GHS
 • p 102: hraniti izven dosega otrok. (p 102)
 • p 210: hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. kajenje je prepovedano. (p 210)
 • p 211: ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. (p 211)
 • p 251: posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. (p 251)
 • p 370+378: ob požaru: za gašenje uporaBiti ... (p 370+378)
 • p 410+412: zaščititi pred sončno svetlobo. ne izpostavljati temperaturam nad 50 °c. (p 410+412)
 • p 501: odstraniti vsebino/posodo ... (p 501)
 • p101: če je potreben zdravniški nasvet, mora Biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (p 101)
 • p 234: hraniti samo v originalni posodi. (p 234)
 • p 270: ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. (p 270)
 • p 273: preprečiti sproščanje v okolje. (273 p)
 • p 280: nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (p 280)
 • p 301+312: pri zaužitju: ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. (p 301+312)
 • p 302+352: pri stiku s kožo: umiti z veliko mila in vode. (p 302+352)
 • p 305+351+338: pri stiku z očmi: previdno izpirajti z vodo nekaj minut. odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. nadaljujte z izpiranjem. (p 305+351+338)
 • p 337+313: v primeru draženja oči: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (p 337+313)
 • p 362: sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. (p 362)
 • p 390: odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. (p 390)
 • p 405: hraniti zaklenjeno. (p 405)
 • p 403+233: hraniti na dobro prezračevanem mestu. hraniti v tesno zaprti posodi.. (p 403+233)
 • p 260: ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (p 260)
 • p 264: po uporabi temeljito umiti ... (p 264)
 • p 271: uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. (271 p)
 • p 301+330+331: ob zaužitju: izpirati usta. ne izzivati bruhanja. (p 301+330+331)
 • p 303+361+353: pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. izprati kožo z vodo/prho. (p 303+361+353)
 • p 310: takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. (p 310)

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2ca07e21[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7a5abddb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6be6b8f0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64efa04d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Pogosto kupljeno skupaj

Podobni izdelki

Oglejte si druge izdelke v kategoriji Kem. Vzdrževanje, čiščenje na splošno