Toplotno prevodno lepilo 7.5 W/mK 7 g temperatura (maks.): 150 °C arktična srebrna ASTA

 • Kat. št.: 150367
 • Koda proizvajalca: ASTA
 • EAN: 4250168510422

Izredno zmogljivo dvokomponentno toplotno prevodno lepilo je izdelano na osnovi epoksija in srebra.

 • Kat. št.: 150367
 • Koda proizvajalca: ASTA
 • EAN: 4250168510422

Izredno zmogljivo dvokomponentno toplotno prevodno lepilo je izdelano na osnovi epoksija in srebra.

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@720c3c60[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@607acf98[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Opozorilna beseda

opozorilo
Varnostna navodila GHS / H-stavki
 • h 315: povzroča draženje kože (h 315)
 • h 319: povzroča hudo draženje oči (h 319)
 • h 317: lahko povzroči alergijski odziv kože (h 317)
 • h 411: strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (h 411)
Varnostni napotki GHS
 • p 261: preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (p 261)
 • p 280: nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (p 280)
 • p 273: preprečiti sproščanje v okolje. (273 p)
 • p 305+351+338: pri stiku z očmi: previdno izpirajti z vodo nekaj minut. odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. nadaljujte z izpiranjem. (p 305+351+338)
 • p 321: posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi). (p 321)
 • p 501: odstraniti vsebino/posodo ... (p 501)

Opozorilo: nevarne snovi

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@720c3c60[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@607acf98[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobni izdelki