Poslovnik družbe CONRAD o poslovanju s podjetji

1. Splošno

1.1. Ta poslovnik ureja poslovanje družbe Conrad Electronic d.o.o.k.d. (v nadaljevanju Conrad) s

partnerji.

1.2. Sodelovanje Conrada s partnerji temelji na načelu pogodbenega odnosa s partnerji.

1.3. Conrad sodeluje s partnerji, ki ustrezajo pogojem za poslovno sodelovanje.

1.4. Poslovanje Conrada s partnerji poteka na podlagi tega poslovnika. Dogovori, ki se razlikujejo

od tega poslovnika morajo biti sklenjeni v pisni obliki.

1.5. Posamezne navedbe o prodajnih programih Conrada in opisi produktov ter prospekti so

neobvezujoči, razen, če so izrecno označeni kot obvezujoči.

2. Pogoji za poslovno sodelovanje

2.1. Conrad želi sodelovati s partnerji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so uveljavljeni na trgu,
  • imajo finančne zmožnosti za izvajanje pričakovanega obsega poslovanja,
  • imajo sprejemljiv in z Conradovim programom kompatibilen prodajni program,
  • imajo ustrezno usposobljeno prodajno in tehnično osebje,
  • imajo ustrezne prostore za prodajo in skladiščenje proizvodov,
  • so ustrezno komunikacijsko opremljeni,
  • imajo ustrezne reference pri trženju svojega prodajnega programa,
  • imajo ustrezno vizijo trženja Conradovega prodajnega programa.

2.2 Conrad pričakuje od svojih partnerjev minimalni promet (fakturirano neto realizacijo) 10.000,00 EUR letno.

3. Poslovno sodelovanje

3.1.Pred začetkom poslovnega sodelovanja Conrad preveri partnerjevo izpolnjevanje pogojev iz

točke 2. tega poslovnika.

3.2.Conrad s partnerjem, ki izpolnjuje s poslovnikom določene pogoje za poslovno sodelovanje,

sklene Pogodbo o poslovnem sodelovanju.

3.3.Conrad in partner v pogodbi dogovorita tudi pričakovan letni obseg poslovanja.

3.4.Morebitne spremembe pogodbe o poslovnem sodelovanju se dogovorijo v pisni obliki.

3.5.Conrad je upravičen pravice in obveznosti iz s partnerji sklenjenih pogodb prenesti na druge družbe.

3.6.Partner bo elemente prodajnih programov tržil izključno po navedenih proizvodnih nazivih, upoštevaje blagovne znamke in določila avtorskega prava in prava intelektualne lastnine. Partner bo svojim strankam dajal informacije in dokumentacijo potrebno za uporabo elementov prodajnih programov.

4. Poslovna skrivnost

4.1.Partner se obveže, da bo varoval poslovne tajnosti, s katerimi se bo spoznal med poslovnim

sodelovanjem s Conradom. To določilo velja tudi po prenehanju poslovnega razmerja.

5. Naročanje

5.1.Na podlagi partnerjevega povpraševanja Conrad izdela ponudbo, s katero določi naziv, opis, ceno

in količino naročenih artiklov. V ponudbi Conrad določi tudi plačilne pogoje in ostale okoliščine

predmetne prodaje.

5.2.Če ni drugače določeno, ponudba velja 2 (dva) dni. Po izteku ponudbe Conrad ne jamči več za

dobavljivost in cene blaga.

5.3.Naročila, ki se sklicujejo na Conradovo ponudbo, se sprejemajo pisno po pošti, preko elektronske

pošte, faxa ali preko spletnega B2B portala. Z uporabo elektronskih komunikacijskih poti stranke

soglašata, da imajo tovrstna naročila značaj pisnega naročila.

5.4.V izjemnih primerih je možno tudi telefonsko naročanje, ki mora biti naknadno potrjeno v eni

izmed oblik iz prejšnje točke.

5.5.Naročilo naj se sklicuje na Conradovo ponudbo ali pa naj vsebuje podatke o vrsti in količini

naročenih proizvodov, podatke o naročniku in podatke o načinu dobave.

5.6.Naročila so nepreklicna.

5.7.Conrad potrdi prejem naročila z ustrezajočim dokumentom. 5.8. Naročilo bo praviloma obdelano

v roku enega delovnega dne.

6. Obveščanje in komunikacija

6.1.Conrad partnerje informira preko pošte, elektronske pošte, preko spletnega portala B2B ali preko

spletne strani.

6.2.Elektronska pošta je osnovni in privzeti način komunikacije s partnerji. Vsi zaposleni v Conradu

imajo elektronski naslov ([email protected]). Conrad pričakuje od partnerjev, da

komunicirajo preko svojih uradnih elektronskih naslovov. V primeru kakršnihkoli nejasnost, si

Conrad pridržuje pravico, da zahteva pisno potrditev istovetnosti.

7. Naročanje preko portala B2B

7.1.Conrad spodbuja partnerje k naročanju preko spletnega portala B2B.

7.2.Spletna stran B2B posreduje informacije o Conradovi ponudbi.

7.3.Conrad pogodbenim partnerjem omogoči dostop do portala B2B. 7.4. Partner Conradu sporoči

seznam osebe, ki v njegovem imenu uporabljajo B2B. 7.5. Partnerji morajo na ustrezen način

hraniti gesla in jih pod nobenim pogojem ne smejo posredovati tretjim osebam. V primeru

odtujitve gesel si Conrad pridržuje pravico do prekinitve poslovnega sodelovanja s partnerjem in

povračila škode, ki je zaradi tega nastala.

Datum objave poslovnika: 3.1.2012