Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

 

Direktiva RoHS, ki je bila sprejeta 8. junija 2011, je prenovila do tedaj veljavno direktivo 2002/95/ES. V Sloveniji Direktivo RoHS ureja Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012), ki ga je izdal minister za zdravje.

RoHS in Conrad

Conrad Electronic izpolnjuje oz. upošteva obveznosti, ki jih nalaga Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v nadaljevanju: Pravilnik), in je v zvezi s tem vse dobavitelje pogodbeno zavezal, da prav tako izpolnjujejo ustrezne zahteve.

Seveda proizvajalci električne in elektronske opreme potrebujejo tudi posamezne komponente itd., za katere ta Pravilnik ne velja, vendar pa morajo kljub temu izpolnjevati omejitve glede nevarnih snovi, da je električno in elektronsko opremo sploh možno proizvesti v skladu s Pravilnikom.

Že ob uvedbi Direktive RoHS, in sicer 01.07.2006, je Conrad preuredil svojo celotno ponudbo in vanjo vključil komponente, združljive z RoHS. Na naši spletni strani so komponente, za katere Pravilnik ne velja, ustrezno označene in se vsak dan posodabljajo. Tako ste vedno na tekočem o komponentah*, ki so na voljo pri Conradu in ki izpolnjujejo omejitve glede vsebnosti nevarnih snovi. *Odgovornost za to lastnost lahko prevzame izključno proizvajalec.

Ta Pravilnik velja za distribucijo in uvedbo nove električne in elektronske opreme na tržišču. Električna in elektronska oprema se uvršča v kategorije, ki so navedene v Prilogi I Direktive 2011/65/ES.

Električna in elektronska oprema je naprava, ki je bila zasnovana za napajanje z izmeničnim tokom največ 1.000 V ali za napajanje z enosmernim tokom največ 1.500 V in ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnih tokov ali elektromagnetnih polj, kar pomeni, da so potrebni električni tokovi ali elektromagnetna polja, da je izpolnjena vsaj ena od načrtovanih funkcij naprave, in ki služi ustvarjanju, prenosu in merjenju takšnih polj in tokov.

Za katero električno in elektronsko opremo velja Pravilnik

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi še vedno velja za vso električno in elektronsko opremo kategorij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 10, ki mora biti kot je že znano - že od 01.07.2006 dalje "v skladu z RoHS".

Na novo je bila dodana naslednja električna in elektronska oprema:

  • Kategorija 8 - Medicinski pripomočki.
  • Kategorija 9 - Nadzorni in kontrolni inštrumenti. Tukaj definirane zahteve veljajo šele od 22. julija 2014.
  • Kategorija 11 - Ostala električna in elektronska oprema, ki nis dodeljena nobeni izmed že imenovanih kategorij. Tukaj definirane zahteve veljajo šele od 22. julija 2019.

Pogoji za distribucijo

Električna in elektronska oprema vključno s kabli* in rezervnimi deli za popravilo, ki so primerni za ponovno uporabo, posodobitev funkcij ali nadgradnjo zmogljivosti, ne smejo vsebovati svinca, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibromiranega bifenila (PBB) ali polibromiranega difeniletra (PBDE) z več kot 0,1 masnega odstotka ali kadmija z več kot 0,01 masnega odstotka v posameznem homogenem materialu.

* Kabel z nazivno napetostjo, ki je nižja od 250 V, ki se uporablja kot priključni ali podaljševalni kabel za priključitev električne ali elektronske opreme na vtičnico ali za povezavo dveh ali več kosov električne ali elektronske opreme (kategorija 11).Podrobnejše informacije na to temo najdete na teh spletnih straneh:

Uredba REACH - št. ES 1907/2006

Uredba REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) opredeljuje ravnanje s kemikalijami na ravni celotne Evropske unije. Sprejeta je bila ob koncu decembra 2006 in je stopila v veljavo 1. junija 2007 ter danes velja v vsaki državi članici. Glavni cilj uredbe REACH je zagotovitev visokega nivoja zaščite za človeško zdravje in okolje pred možnimi tveganji, ki jih predstavljajo kemikalije. Za oskrbovalno verigo s tem obstajajo določene obveznosti registracije in dajanja podatkov, npr. glede skrb vzbujajočih snovi. Med skrb vzbujajoče snovi sodijo predvsem CMR-snovi (rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje), PBT-snovi (obstojne, bioakumulativne in strupene) in vPvB-snovi (zelo obstojne in zelo bioakumulativne).

REACH in Conrad

Varstvo potrošnikov je pri Conrad Electronic na najvišjem mestu. Za nas sta najpomembnejši kakovost in varnost, zato so vsi izdelki v naši ponudbi redno podvrženi strogim kontrolam kakovosti. Te kontrole seveda vključujejo tudi upoštevanje zakonskih mejnih vrednosti za škodljive snovi.

Conrad Electronic izpolnjuje oz. upošteva obveznosti, ki jih nalaga uredba REACH, in je v zvezi s tem vse dobavitelje pogodbeno zavezal, da prav tako izpolnjujejo ustrezne zahteve. Naši dobavitelji so med drugim zavezani, da se držijo prepovedi uporabe določenih škodljivih snovi in izpolnjujejo svoje obveznosti deklariranja oz. označevanja izdelkov.

Ker je Conrad trgovsko podjetje, za nas ne veljajo obveznosti registracije snovi in pripravkov. V skladu s 33. členom uredbe REACH pa je naša obveznost dajanje podatkov o proizvodih. Med proizvode sodijo npr. vse električne/elektronske naprave kot so računalniki, telefoni, avtoradii, igrače itd., orodja (izvijači, vrtalniki itd.) in tudi komponente (vijaki, upori, polprevodniki, transformatorji itd.) ter njihova embalaža.

Obveznost dajanja podatkov za proizvode v skladu s 33. členom

Obveznost dajanja podatkov se nanaša na skrb vzbujajoče snovi, ki so objavljene na seznamu SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation â seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki ga je pripravila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (povezavo do tega seznama najdete v nadaljevanju). V skladu s 33. členom uredbe REACH (ES) št. 1907/2006 morajo dobavitelji izdelkov (proizvodov) dati na razpolago naslednje informacije o snoveh iz seznama kandidatnih snovi:
 

  • Ime snovi
  • Informacije, ki so potrebne za varno uporabo proizvoda

 

Tukaj najdete seznam SVHC:
 

Ker Evropska agencija za kemikalije (ECHA) nenehno dodaja nove snovi na seznam SVHC (seznam kandidatnih snovi), je žal zelo zamudno in težko biti vedno na tekočem z najnovejšim stanjem. Ker želimo svojim strankam vedno dati na razpolago najaktualnejše informacije glede SVHC-snovi, nam lahko seveda pošljete povpraševanje glede izdelka, mi pa vam bomo poslali želene informacije v skladu s 33. členom uredbe REACH.

Prosimo, upoštevajte: Manjkajoča informacija samodejno ne pomeni, da proizvodi ne vsebujejo nobene izmed snovi s seznama.

Iz tega razloga vas prosimo, da nam sporočite našo kataloško številko izdelka, za katerega potrebujete informacije glede SVHC-snovi. Prosimo, da nam pošljete povpraševanje na naslednji elektronski naslov: [email protected]

Obveznost dajanja podatkov za pripravke v skladu z 31. členom

Obveznost dajanja podatkov za pripravke (mešanice, zmesi ali raztopine, ki so sestavljene iz dveh ali več kemičnih snovi), kot so npr. lepila, kontaktna razpršila, čistila za zaslone, jedkala, olja, barve itd., izpolnjuje varnostni list. Varnostne liste nudimo na naši spletni strani in si jih lahko stranke brezplačno prenesejo na računalnik oz. jih natisnejo. Varnostne liste pa lahko zahtevate tudi po elektronski pošti na naslovu [email protected].

Z uredbo CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures â razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij) (ES) št. 1272/2008 je bila prejšnja zakonodaja EU usklajena s sistemom GHS (globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij). Ta uredba je bila objavljena 30.12.2008 v uradnem listu Evropske unije in je stopila v veljavo 20.01.2009 ter so jo takoj sprejele vse države članice. Uredba CLP je uvedla nove simbole za nevarnosti, razrede nevarnosti in delitve v kategorije, kriterije razvrščanja za snovi in pripravke, oznake za nevarnosti, varnostne napotke, signalne besede in spremembe v varnostnem listu.
Zahteve so bile naslednje:

  • Kemične snovi je bilo treba najkasneje do 1. decembra 2010 klasificirati in označiti v skladu s CLP.
  • Za pripravke je veljalo prehodno obdobje do 1. junija 2015. Ob koncu prehodnega obdobja sta bila nova klasifikacija in označevanje v skladu s CLP obvezna. Vsi naši dobavitelji se torej že držijo zahtev, ki jih nalaga uredba CLP

Opomba: Naša pojasnila v skladu s 33. členom temeljijo na trenutnem stanju znanja in izjavah naših dobaviteljev in proizvajalcev. Te izjave so podane v dobri veri in jih ne preverjamo.
Varnostni listi (v skladu z 31. členom), ki jih damo na razpolago našim strankam, so last posameznih dobaviteljev in proizvajalcev.
Iz tega razloga ne prevzemamo niti izključne niti tihe odgovornosti in ne dajemo nobene garancije ali kakršnegakoli drugega jamstva v zvezi z informacijami v skladu s 33. in 31. členom.
Podrobnejše informacije na to temo najdete na tej spletni strani:

Certifikati kakovosti